Kategoriarkiv: Limhamn

Limhamns silor åter i hetluften

Det vinnande förslaget Habitat – illustrerat av Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects som team.
Utsikt från Ön mot strandlinjen och Limhamnsverkets 120 meter höga skorsten

Sedan 2009 har Limhamns silor stått oanvända och länge var det bestämt att de tre största inte fick rivas. De skulle i första hand bli bostäder – men NCC drog sig ur redan för mer än sex år sedan och minnena av den gamla industriepoken har fått ruinens patina samtidigt har tomterna runt om fyllts med bostadshus, radhus, skolor, badbryggor och grönområden.

Nu tar förvandlingen från industriområde till bostadsområde ett steg framåt när det vinnande arkitektförslaget Habitat presenteras.

Juryns motivering lyder:

”Förslaget Habitat: Limhamn kombinerar en fin tolkning av platsens industrihistoria med en unik och vackert gestaltad arkitektur vilken har goda förutsättningar att bli identitetsbärande för hela Limhamn. De eleganta tornen erbjuder attraktiva bostäder och arkitekturen placeras i ett kalkbaserat grönt landskap för boende och besökare, rikt på flora och fauna och med en bevarad hög silo som grönbevuxet utropstecken.”

Av de tre silor som en gång hade rivningsförbud finns en kvar. Den får bland annat sällskap av ett cirka 100 meter högt bostadshus, vilket kan jämföras med Limhamnsverkets skorsten intill som är 120 meter högt.

I förslaget står en silo kvar
Det vinnande förslaget Habitat – illustrerat av Nilsson Rahm Arkitekter + Johan Dehlin Arkitektkontor + 6a architects som team.

Silon närmast vattnet, som får stå kvar enligt förslaget, blir inte bostäder för människor. Den ska fyllas  med hål för att släppa in ljus och bli hemvist för djur och växter.

En av de rivningshotade silorna med Ön i bakgrunden

Inte oväntat har förslaget väckt reaktioner, både positiva och negativa. Debatten på Sydsvenskan har varit intensiv sedan förslaget presenterades.

Många debattörer oroar sig för höjden. Skorstenen är 120 meter, 20 meter högre än det föreslagna 30-våningshuset.

Det krävs dock en ny detaljplan innan Habitat kan förverkligas. 

1979 stängdes den sista ugnen. Sedan 2009 har silorna stått tomma


Länk till bakgrund och debattartiklar i Sydsvenskan.

Här finns juryns utlåtande för de fyra tävlingsbidragen

Av 68 sökande valdes fyra ut till det parallella arkitektuppdraget för bostadsbebyggelse vid Limhamns silor. Förutom vinnande Habitat tävlade Tornet och sfinxen av Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter från Sverige, David Kohn Architects från Storbritannien och muf architecture art, Sverige och Storbritannien.

Bakom förslaget Konglomerat står tre kontor; svenska Förstberg Ling, nederländska Monadnock och danska Tredje Natur.

Det fjärde tävlande förslaget heter Silodrömmar av svenska Jägnefält Milton och 51N4E från Belgien.

Vill du veta mer om de andra förslagen?


Silornas historia

1975 stänges den största ugnen i Limhamn, 1979 stängde den sista. Fram till 2009 använde Cementa stället som cementdepå, sedan såldes det till NCC – och en nästan 120 år lång industriepok var till ända.

Våren 2015 trodde dåvarande ägaren NCC boende  på en byggstart 2017 – då var planen att de tre höga silorna skulle förvandlas till bostäder i tretton våningar. Då var det klart att kommunens kamp för att bevara cementfabrikens olika silor som ett monument över en industriepok slutade i en kompromiss: de tre största silorna blir bostäder, tre smala silor blir låga minnesmärken, resten skulle rivas . Byggbolaget NCC, som köpt marken från Heidelberg Cement, ville riva allt och bygga så mycket som möjligt.

Oktober 2016 meddelar NCC att företaget inte tänker bygga bostäder i silorna. Dåvarande stadsbyggnadsdirektören Christer Larsson sa till Sydsvenskan att de tre  cementsilorna som är kvar i Limhamn inte får rivas. Han var också tydlig med att de måste byggas om till bostäder.

Åren gick och inget hände med Limhamns silor. I slutet av 2019, tio år efter att Cementa slutade att använda dem,  köper Malmöbolaget Trianon området. Då gällde fortfarande förbudet att riva silorna. Trianon ville bygga lägenheter  – men först riva silorna  och sedan bygga upp dem igen – exakt likadana.
– Det vi måste göra för att få till en bra boendemiljö och ekonomi i dem är att riva dem och bygga upp dem igen, sa Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon, till Sydsvenskan.

När kommunen släppte kravet att inget fick rivas hölls en arkitekttävling som lockade 68 sökande  från många olika länder. Av dem fick fyra uppdraget att ta fram förslag på bostäder och kommersiell verksamhet. Häromdagen presenterades det vinnande förslaget Habitat av Nilsson Rahm Arkitekter, Johan Dehlin Arkitektkontor och 6a architects.

Bedömningsgruppen bestod av:

Anna Heide, affärsutvecklingschef Trianon
Joakim Lindahl, projektutvecklare Lernacken Fastigheter
Finn Williams, stadsarkitekt Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Ivan Gallardo, landskapsarkitekt, Malmö stad Stadsbyggnadskontoret
Hanne Birk, utvecklingschef Varvsstaden
Per Bornstein, arkitekt Bornstein Arkitektur & Media
Gunilla Kronvall (juryns ordförande), arkitekt Atelier 01 arkitektur

Text: Lotta Satz
Foto: Mats Olsson

LIMHAMNS KALKBROTT

IMG_0689Ett ovanligt landskap                                                                                      foto Anja Hesselgren

IMG_0682Spår från kalkbrytningen                                                                                foto Anja Hesselgren

 

IMG_0683Vatten pumpas ständigt ut från kalkbrottet                                                   foto Anja Hesselgren

För mer information om Kalkbrottet se http://www.malmo.se/Medborgare/Idrott–fritid/Natur–friluftsliv/Natur–och-rekreationsomraden/Limhamns-kalkbrott.html

 

 

 

 

SILOS I LIMHAMN – ETT IDÉPROJEKT

silos limhamn

 

När Heidelberg Cement lämnar den gamla cementfabriken vid Övägen i Limhamn har man ett enastående tillfälle att bevara och utveckla vissa delar av detta industriminne, Det gäller speciellt silosen, Limhamns karakteristiska silhuett, som man kan se från hela Limhamn och som är det första man ser från bron. En mäktig skulptur, som inte kan återskapas och ersättas med moderna byggnader.

I vårt projekt har vi gått igenom nästan alla silos och anser att åtta kan bevaras. Sju är lämpliga för bostäder. Höjderna bevaras, fönsteröppningar skärs ut, glasrum hängs utanpå. Dessa blir ”hängande trädgårdar” och används som vardagsrum/uterum som blir en öppen, utåtriktad del i kontrast till de mer ombonade utrymmen i silons inre, som rymmer traditionella bostadsrum. (170-180 lgh).
En lägre och bredare silo föreslås få utställningshall nederst i tre våningars höjd, däröver kontor i fyra våningar och högst upp en glaskupol i två våningar för restaurang/mötesplats. En av fabriksbyggnaderna föreslås bevarad och kompletteras med en lägre tillbyggnad i glas. Detta komplex kan innehålla kontor och lokaler för stadsdelsförvaltning, bibliotek, undervisning, sport, butiker mm.

Silosar och den gamla industribyggnaden med sin tillbyggnad bildar ett torg mot sydväst. En igenfylld hamnficka norr därom grävs ut igen och blir en del av Limhamns norra hamnbassäng.

Designförslag: Hans Olsson och Olov Tyrstrup
Limhamn 071001, Hans Olsson och Olov Tyrstrup, arkitekter SAR/MSA

Grattis Limhamn och Malmö

Hela Hyllie Hållbart! Dialog-pm 2009:2 om Kroksbäck – Holma – Hyllie

REMISSVAR FRÅN SKÖNHETSRÅDET I MALMÖ

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Dialog-pm:ets fokus ligger på att inlemma Kroksbäck och Holma i den nya stadsdelen Hyllie, som planeras söder om Annetorpsvägen. Kroksbäck och Holma ligger ensamma, avskilda från varandra och från den övriga staden. De väntar på en för länge sedan planerad utbyggnad söderut som aldrig blev av. Nu har chansen kommit att bryta deras isolering. Svårigheten är bl. a. att man har att göra med mycket storskaliga stadsbyggnadselement, som skall bindas samman, och att de flesta av dessa redan är låsta till läge och utformning. Det är inte lätt att få ihop en trivsam stadsmiljö.

Stora och redan befintliga eller under uppbyggnad varande stadsbyggnadselement är bl. a.:

• Annetorpsvägen, som är nersänkt och har fått en motorvägsliknande utformning
• Hyllie Arena
• Shoppingcentret Emporia
• Citytunneln med spårområde och station samt intilliggande stora parkeringsytor
• Pildammsstråket

Barriärer för Kroksbäck och Holma är Pildammsvägen och Lorensborgsgatan och Kroksbäcksparken som skiljer områdena åt.

HYLLIE – KROKSBÄCK

Att bygga ut Kroksbäck utmed Hyllievångsvägen och in i Kroksbäcksparken är en bra idé och kan få stor betydelse för stadsdelen. Den nya bebyggelsen kan ge en mer allsidig lägenhetsfördelning, få in vissa verksamheter och medvetet gestaltas för att höja områdets status. Man har möjlighet att utforma en omväxlande och mer komplett stadsmiljö, kanske kvartersstad.

Stråket Hyllievångsvägen – Hyllie boulevard

Hyllievångsvägen och Hyllie boulevard blir en ny förbindelse mellan Kroksbäck och Hyllie. Det är viktigt att den utformas så att den blir attraktiv och säker inte bara för bilar utan framför allt för gång- och cykeltrafikanter. Den kan bli till en boulevardliknande stadsgata med bebyggelse och trädrader på båda sidor och med vissa butiker eller verksamheter i bottenvåningarna. För att åstadkomma detta bör Hyllievångsvägen höjas upp till nivå med sin omgivning. Att låta den ligga som nu i ett schakt är en dålig lösning (gör t.ex. tankeexperimentet att Regementsgatan låg 4 meter lägre än sin omgivning, den skulle då vara som en kanal och förstöra sammanhangen i stadsmiljön). Vare sig en upphöjning blir möjlig att genomföra eller ej, bör Hyllievångsvägen ges en tydlig karaktär av stadsgata med tät bebyggelse längs båda sidorna.De föreslagna parköppningarna in mot Kroksbäcksparken föreslås krympas i bredd. I de fall Hyllievångsvägen inte kan höjas till omgivande marknivå, kan parköppningarna med fördel formges som trappgator av stadskaraktär (i likhet med t.ex. de breda trappgator som förekommer flitigt på Malmarna i Stockholm).

Koppling över Annetorpsvägen

Det viktigaste stadsmässiga sambandet i planen är kopplingen mellan Hyllie centrum (och citytunnelstation) och den nya bebyggelsen norr om Annetorpsvägen. Och här hänger det på Hyllie Boulevard, som går från citytunnelstationen och fortsätter i Hyllievångsvägen och vinklar av mot Snödroppsgatan. På vägen skall den passera över en ”motorväg”. Ett utgångsläge som liknar Amiralsgatans passage under Rosengårds centrum, vilket förskräcker.
I detta fall bör ansträngningarna koncentreras på att Hyllie boulevard blir en boulevard från citytunnelstationen över Annetorpsvägen och vidare in i den nya bebyggelsen i norr. D.v.s. med träd och fina trottoarer utmed hela sträckan – också över Annetorpsvägen. Om Annetorpsvägen skall överdäckas måste man undvika en avskräckande baksida mot boulevarden, som den som visas i skissen. Här är kvarteret mot öster för stort – borde delas i tre kvarter för att bryta storskaligheten och skapa kontakter mot öster. Detta är en tekniskt och gestaltningsmässigt spännande och utmanande del. Kanske något för en skicklig och framträdande arkitekt att arbeta vidare med.

Förtätning i Kroksbäck

Kroksbäck får enligt skissen mycket bättre kontakt med Kroksbäcksparken. Man bryter lite av isoleringen och då är det som sagt viktigt att man höjer Hyllievångsvägen. Läge och storlek av de sammanbindande grönytorna är visade schematiskt, och hushöjder i den nya bebyggelsen berörs inte. Skall det kanske ligga höga hus ut mot parken? Kanske kan bebyggelsen utmed Hyllievångsvägen vara mera stadsmässig och med en rimlig skala. Man bör eftersträva både fler små och fler stora lägenheter för att utjämna den dominans av medelstora lägenheter som idag präglar Kroksbäck. Kanske kan man bygga smålägenheter i husen utmed den stadsmässiga Hyllievångsvägen medan husen in mot Kroksbäcksparken i högre utsträckning avsätts för större lägenheter. Hela utformningen av bebyggelsen utmed såväl Hyllievångsvägen samt in i Kroksbäcksparken kan med fördel utvärderas i en arkitekttävling.

PILDAMMSSTRÅKETS FÖRLÄNGNING

Bredden på Pildammsstråkets förlängning mellan den nya bebyggelsen norr om Annetorpsvägen och den nya bebyggelsen i Kroksbäck är alltför stor. Det är viktigt att Kroksbäck får en mycket mer direkt koppling till den nya bebyggelsen för att inte bli alltför avstängt och avskärmat från hela sin omgivning. Citytunnelstationen kommer att vara mycket viktig för Kroksbäck. Många kommer att gå och cykla till stationen och följa Hyllie boulevard. Då är det inte trevligt att passera genom ett grönområde, speciellt inte vid mörker. Vi förstår att Pildammsstråkpassagen är en känslig punkt i det sammanbindande grönstråket och en viktig detalj i Hylliestrukturen. Vi föreslår att passagen blir föremål för fördjupade studier. Kanske kan den krympas i bredd till ca 20 m och ges karaktär av en innerstadspark.

HYLLIE – HOLMA

Hantverkarstråket

Precis som stråket Hyllie boulevard-Hyllievångsvägen kommer att kunna bli ett attraktivt och säkert förbindelsestråk mellan Kroksbäck och Hyllie centrum (Citytunnelstationen), inte minst för gång- och cykeltrafikanter, vore det högst önskvärt att även ett likartat stråk skapas mellan Holma och Hyllie centrum. Det allra enklaste vore om det planerade Hantverkarstråket genom Holma förlängs hela vägen till Hyllie centrum. Som planen ser ut nu slutar det i Snödroppsgatans vinklade förlängning intill Annetorpsvägen. Det har ingen direkt och naturlig förbindelse med Hyllie centrum. Lämpligen kan Hantverkarstråket vinklas åt sydväst söder om Holma och sedan fortsätta över överdäckningen av Annetorpsvägen hela vägen till det nordöstra hörnet av Malmö Arena. Även denna sista del av Hantverkarstråket bör få gårdsgatukaraktär och omges av bebyggelse med såväl bostäder som olika verksamheter.

Utbyggnad i Holma

Det känns naturligt att låta Snödroppsgatan övergå från att vara en bussgata till att bli en stadsgata i ett utbyggt Hyllie. På samma sätt som i Kroksbäck borde gatan här gestaltas för långsam biltrafik med träd och vackra trottoarer, eventuellt med begränsad parkering längs gatans sidor.

När det gäller den nya bebyggelsen mellan Snödroppsgatan och Pildammsvägen kan den, som i Kroksbäcksfallet, tillsammans med Snödroppsgatans förlängning mot Hyllie centrum bidra till att isoleringen och ensidigheten i Holma bryts. Den nya bebyggelsen bör också här få lägenheter som kompletterar den nuvarande ensidiga fördelningen och tillåta butiker och lämpliga lokaler utmed Snödroppsgatan. Frågan är hur man skall kunna få bebyggelsen mellan Snödroppsgatan och Pildammsvägen att bli attraktiv. Den nya bebyggelsen bör planeras förutsättningslöst vad gäller t.ex. hushöjder och byggnadstyper. Kanske kan man genomföra en marknadsundersökning för att ta reda på vem som kan tänkas vilja bo här. Hela områdets planering passar därefter utmärkt för en arkitekttävling, eventuellt en Europan-tävling.

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE SYNPUNKTERNA

• Hyllievångsvägen föreslås höjas till i nivå med omgivningen och utformas tillsammans med Hyllie boulevard till en stadsmässig gata i boulevardstil.

• Hyllie boulevards passage över Annetorpsvägen bör studeras särskilt och tonvikt läggas vid att även här behålla en stadsmässig karaktär och känsla av boulevard. Detta kräver speciellt engagemang och en kreativ insats utöver det vanliga.

• Utmed Hyllievångsvägen och Hyllie boulevard bör bebyggelsen vara tät och av stadsmässig karaktär medan husen i Kroksbäcksparken kan göras mera gles och hög.

• Det bör eftersträvas ett större utbud av såväl smålägenheter som större bostäder.

• Vi föreslår Pildammsstråkets passage över Hyllie boulevard blir föremål för fördjupade studier. Passagen bör krympas i bredd och kanske kan ges karaktären av en innerstadspark för att ej ödelägga det säkra och stadsmässiga förbindelsestråket mellan Kroksbäck och Hyllie centrum.

• Hantverkarstråket genom Holma bör förlängas hela vägen till Hylle centrum.

• Utbyggnaden av Kroksbäck mellan Snödroppsvägen och Pildammsvägen bör utredas förutsättningslöst och kan lämpligen bli föremål för en arkitekttävling.

Malmö 11 april 2010, Hans Olsson och Adam Katzeff