Om och tillbyggnad av Geijersskolan

I en artikel i Sydsvenskan 24 augusti framkom att Geijersskolan i Limhamn behöver flera lokaler. För att ge plats för en större för-, låg – och mellanstadieskola ska en en del av den gamla byggnaden rivas. Rivningen innebär att undervisningslokaler utmed Västanväg rivs.

Geijersskolan ritades av arkitekterna Clas Almqvist och Ludvig Nilsson och uppfördes 1951. Geijersskolan är en värdig representant för 5p0-talets anspråkslösa arkitektur. Byggnaden är fint anpassad på ena sidan till den gamla låghusbebyggelsen och på andra sidan till de mer tunga bostadshusen. Dessutom har byggnaden utformats med hänsyn till tomtens triangelliknande form.

Tegelarkitektur i kombination med trä som fasadbeklädning är typisk för den nordiska arkitekturen. Färgsättning, gult tegel och gulmålad panel håller samman byggnadskropparna på ett mjukt och stiligt sätt. Skolans planlösning ger en rytmisk uppdelning av fasaden. Detta är en historisk skolmiljö. Denna skola är inte vilken barack som helst som man kan göra vad som helst med. Detta är en pärla till byggnad, inte bara i stadsdelen Limhamn utan en prydnad för hela Malmö. Denna skola tillhör ett kapitel i Malmös historia.

På grund av den ökande bostadsbebyggelsen i Limhamn har antalet skolbarn blivit fler ä skolan rymmer. Behovet har tillgodosetts med provisoriska baracker. En förbättring av skolans funktion och yttre miljö välkomnas verkligen under förutsättning att det sker med varsam hand och i samråd med en byggnadsantikvarie som känner till skolans bevarandevärde.

En utredning som har gjorts av Malmö museer beskriver det arkitektoniska värdet av Geijersskolan och betonar skolbyggnadens betydelse i stadsmiljön.Det är viktigt att nya byggnader som tillkommer anpassas till platsen och underordnar sig den befintliga skolbyggnaden och bebyggelsen omkring, avseende volym, material och färg.

Vi ansluter oss till Malmö museers yttrande och ser fram emot ett nytt fint förslag. Här finns en chans att göra något som är rätt.

Margit Åkesson, arkitekt
För Skönhetsrådet i Malmö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *