#14 Oxelträden – ett rum för möten undan lukten

Foto: Mats Olsson
Tre alléer ramar in Öresundsparken.

Öresundsparkens östra del skapades på 1920-talet för att Malmöborna skulle slippa lukten från Sillabanans framfart. Järnvägen gick då en bit ut i Sundet och skapade genom avstängningen små illaluktande vattendrag. Parken består av området kring de tre så kallade Öresundsdammarna.
Trädallén i den östra delen fanns med i förslaget till stadsplan 1929, signerad stadsingenjören Erik Bülow Hübe. De figurklippta oxelträden ramar in den här delen av parken och inbjuder till kontemplation eller så är den bara en plats att mötas vid.
Göran Rosberg
Senior advisor med ett förflutet som informationschef på stadsbyggnadskontoret