Malmö Live på plats!

P1010792P1010791P1010802I Skönhetsrådet är vi (i stort sett) överens om att färdas man på Norra Vallgatan längs med kanalen och upplever variationen i tid och färger, nytt och gammalt,skiftande format och utsikter i Malmö Live-kvarteret uppstår häpen belåtenhet.Det är en fin visuell upplevelse.
Interiört är upplevelsen mera tveksam – foajéerna till exempel känns trånga och opraktiska.Men det djärva projektet kräver en noggrannare redovisning, här kommer Erland Ullstads översyn:

Från Operan till Malmö Lives höga torn går en rak siktlinje längs Fersens väg. Två kulturbyggnader möts. För mig som är ny i staden blir detta samband mellan två viktiga landmärken en hjälp till orientering.
Nu när Malmö Live har intagit sin plats vid Västra Hamnkanalen kan det vara motiverat att granska det nya stadsrum som formats mellan Norra Vallgatan och Malmö Lives front.Att bygga en så stor volym centralt i detta läge innebär både utmaningar och möjligheter. Det har gällt att få plats med den stora programytan och hitta en form och en skala som möter den äldre småskaligheten, att berika stadsrummet längs kanalen, att knyta samman stadens flöden. Det är en sammansatt uppgift där många aktörer har samverkat. Resultatet är imponerande.

SKALAN

Malmö Live är uppdelat i flera volymer och färger. Kompletterat med ett ganska måttfullt bostadshus och den låga Sjömanskyrkan ger det en varierad och publikvänlig front längs kanalen. Hotelldelen får med sina 25 våningar ta hand om sen stor del av projektets byggvolym. Det är en relativt slank byggnad, ett lyckat landmärke. Mellan detta 25-våningshus och Sjömanskyrkan är det bara 15 meter. Det är förunderligt att kyrkan kan hävda sig. Men den ligger rofyllt kring sin gård. Tegelbyggnaderna från 1800-talet har med stor skicklighet byggts om och förenats med en kyrkolänga (ritad av Klas Anshelm). Framför kyrkan är kajen formad som ett enkelt torg. Oftast är kyrkan stängd men nu är det läge att öppna porten och bjuda in till ett av stadens vackraste kyrkorum!
Den minimala parkytan mellan Malmö Live och kyrkan talar på ett mångtydigt vis till det gamla och nya, till det stora och lilla. I bakkanten står två gamla träd och i förgrunden är en handfull björkar planterade. De vita stammarna står vackert mot kyrkans tegelvägg. Men det är inga vanliga stammar utan träden är beskurna till knippen av smala, vita stammar som bildar buskar i ett format passande höghuset. En slingrar sig mellan björkarna, en klassisk bild. Men det är också en stig med distinkta kurvor och en bred, slät betongyta som talar till det höga huset.
Kajpromenaden utgör ett enkelt och tydligt stråk längs hela kvarteret. Det är varierat med hela torg som framför kyrkan, och mindre platser eller nivåer eller trappor ner mot kanalen. Malmö Lives arkitektur och varierade färgsättning bidrar till att hålla ner skalan. Eva Hilds skulptur, Rubato free flow, mitt på promenaden är stor och rumsterande men också lätt med sin genombrutna form som låter ljus och skugga spela.

FLÖDET

Malmö Live alstrar med sitt utbud många besökare. Dess varierande och sammanhängande fasad med entréer riktade mot fotgängaren gör stråket intressant och publiktillvänt i hela sin längd. Stråket är en ny och viktig länk som knyter samman och förlänger stadens gång- och cykelnät i öster med Stationen, mot söder och centrum med den snedställda gångbron. I väster landar stråket i höjd med Hovrättens kaj och kan på sikt byggas vidare mot slottet och havet.

STADSRUMMET MELLAN MALMÖ LIVE OCH NORRA VALLGATAN

Byggnaderna längs Norra Vallgatan bildar en klassisk stenstadsfront. Några 1800-talsfasader närmast centrum ger karaktär medan 1900-talets senare bebyggelse i väster är tämligen ointressant. Som helhet är det dock en fungerande vägg mot hamnkanalen och Malmö Lives fasad. Med trappor, olika kajnivåer och omsorgsfullt utformade ytskikt blir kanalen en viktig del i stadsrummet. Mot öster möter stationsområdets liv och 1800-tal. Den fräckt sneddragna bron stärker mötet mellan nytt och gammalt. I väster bildar gamla Hovrättsbyggnaderna och kanalens vidgade vattenspegel en vacker fond. Det är uppenbart att Malmö har fått en ny och stark nod.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *